neděle, červen 16, 2024
Přihlásit se

Přihlásit se

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na serverech markware.eu

I. Definice
 1. Pro účely všeobecných podmínek se rozumí:
  • "Poskytovatelem" společnost Markware Team.
  • "www stránky Poskytovatele" jsou www stránky na adrese markware.eu.
  • "Objednatelem" každý subjekt, který provede objednávku služby prostřednictvím prezentace Poskytovatele nebo jiným Poskytovatelem akceptovatelným způsobem.
  • "doména" je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu.
  • "provoz domény" služba správy a údržby záznamů provozované domény.
  • "webhosting" poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem domén prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován zvoleným hostingovým programem.
  • "držitel domény" subjekt, na kterého je registorvaná doména a který je oprávněn provádět změny u domény u příslušného registru.
  • "registr domén" registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné doménynejvyšší úrovně.
II. Předmět všeobecných podmínek a všeobecná ustanovení
 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služeb registrace domény, webhostingu a služeb s tím souvisejících.
 2. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednatele Poskytovatelem a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "obchodní zákoník") a souvisejícími předpisy.
 3. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci domén. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
III. Registrace, prodloužení a provoz domény
 1. Poskytovatel zprostředkuje registraci domény u registračních autorit. Vlastníkem domény se stává subjekt, který je uveden v objednávce Objednatelem, pokud to pravidla příslušného registru umožňují.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.
 3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény.
 4. Registraci domény provádí Poskytovatel při splnění všech podmínek Poskytovatele nebo příslušného registru domén, až na základě přijetí úhrady za doménu, dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele. Objednateli však vzniká právo na doménu, až po skutečném provedení registrace.
 5. Poskytovatel neodpovídá za registraci domény jiným subjektem, při registraci nové domény, v době mezi objednávkou služeb Objednatelem a skutečným provedením registrace domény.
 6. Jestliže Objednatel provádí registraci domény na jméno třetí osoby (dále "držitel domény"), je povinen zajistit obeznámení této třetí strany s těmito obchodními podmínkami a/nebo s podmínkami příslušného registru domén. Objednatel i držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami příslušného registru.
 7. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény příslušným registrem, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS).
 8. Poskytovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace nebo převodu domény.
 9. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádostí Objednatele o registraci domény ani za ni nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménu využívat, nese odpovědnost Objednatel.
 10. Oprávnění užívat doménu bude Objednateli nebo držiteli domény prodlouženo nebo převedeno na další období pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před expirací, tj. příslušný registr povolí prodloužení domény, příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí a doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení. Pokud objednatel žádá prodloužení domény po expiraci a obchodní podmínky příslušného registru takové prodloužení umožňují, je Objednatel povinen uhradit veškeré požadované poplatky spojené s úkonem.
 11. V případě, že započatá akce registrace nebo prodloužení platnosti domény již nelze vrátit zpět, nemůže Objednatel nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem. Stejně tak není možné měnit název domény.
 12. Jestliže Objednatel neposkytne součinnost při převodu domény nebo jinak znemožňuje Poskytovateli poskytnout službu prodloužení platnosti domény více, než 60 dní od úhrady této služby, služba se v takovém případě považuje za poskytnutou.
IV. Provoz webhostingu
 1. Poskytovatel v rámci webhostingových služeb zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek.
 2. Provoz programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
 3. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech. Limity jednotlivých parametrů jsou dány hostingovým programem. Pokud má Objednatel vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb dle nabídky.
 4. V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směruje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.
 5. Data jsou pravidelně zálohována. V případě ztráty dat způsobené poruchou budou ze strany Poskytovatele data obnoveny z dostupných záloh. Dostupnost záloh pro Objednatele v administračním rozhraní není garantovanou službou.
 6. SMTP servery (servery odchozí pošty) Poskytovatele je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud Objednatel na vyžádání nedoloží Poskytovateli požadované informace k hromadně rozesílaným e-mailům, má Poskytovatel právo odesílání e-mailových zpráv zablokovat.
 7. Poskytovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odesílání e-mailových zpráv po překročení stanoveného limitu, který je dán zvoleným programem.
 8. Poskytovatel odpovídá za funkčnost virtuálních serverů po hardwarové stránce. Při poruše je povinen provést výměnu porouchané hardwarové součásti či výměnu celého zařízení v co nejkratším možném termínu. Objednatel bude o případných či plánovaných výpadcích informován elektronickou formou (mail, SMS).
 9. Poskytovatel nabízí pouze obecné informace a návody k poskytovaným službám. Poskytovatel neprovádí asistenci či spolupráci na zpracování webů či aplikací Objednatele.
V. Doplněk k provozu IP-tunelingu
 1. Provoz IP-tunelingu se řídí obdobnými pravidly dle čl.IV
 2. Poskytovatel v rámci IP-tunelingu zajistí nepřetržitý provoz zabezpečených tunelů, t.j. zajistí zákazníkovi přístup k jeho předplaceným portům.
 3. Poskytovatel se zavazuje v rámci smluvních podmínek nepřetržitý dohled funkčnosti a průchodnosti aktivních tunelů, o případných výpadcích bude zákazník informován elektronickou formou (mail, SMS).
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou správnost nahraného datového obsahu. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Objednatel prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči Objednateli ani třetím stranám.,/li>
 2. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu s obchodními podmínkami. V takovém případě má Poskytovatel právo omezit či zrušit poskytované služby.
 3. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
 4. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele bez jakékoliv náhrady.
 5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby i za jejich aktuálnost v nastavení klientské sekce.
 6. Objednatel se zavazuje, že nebude server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Poskytovatele nebo třetí strany.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.
 8. Objednatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízené služby dle daného tarifu.
 9. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení Objednatelem může dojít i ke zrušení služeb souvisejících. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupností provozovaných aplikací.
 10. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci Poskytovatele.
 11. Při kontaktování zákaznické podpory může Poskytovatel požadovat, aby se Objednatel prokázal přihlašovacími údaji do administračního rozhraní objednaných služeb. Pokud tak Objednatel neučiní, může Poskytovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Poskytovatele odmítnout.
 12. Zákaznická podpora je poskytována v době uvedené na webu Poskytovatele. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.
 13. Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých služeb. Poskytovatel Objednatele informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Poskytovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci služeb nebylo Objednateli doručeno.
 14. Jakékoliv změny parametrů poskytovaných služeb mohou být Poskytovatelem zpoplatněny dle dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Veškeré změny budou provedeny až po úhradě případného poplatku.
 15. Poskytovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným službám na základě soudního příkazu nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení.
 16. Poskytovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Poskytovatele.
 17. V případě objednání již zrušené služby Poskytovatel negarantuje stejnou konfiguraci služeb ani obnovení dat ze záloh.
 18. Pokud je služba zrušena ze strany Poskytovatele na základě porušení obchodních podmínek, je zakázáno danou službu znovu objednávat.
VII. Platební podmínky
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za webhostingové služby a služby registrace/prodloužení domén jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak).
 2. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz poskytované služby.
 3. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši. V opačném případě nebude platba ze strany Poskytovatele akceptována a Objednatel tak bude povinen dorovnat rozdíl tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána částka v požadované výši.
 4. Služby se považují za uhrazené, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • platba je zaslaná na správný účet Poskytovatele
  • je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  • při platbě je uveden správný variabilní symbol
  • platba je připsána na účet Poskytovatele
  • platba je zpracována fakturačním systémem Poskytovatele
  Pokud dojde vlivem nesplnění výše uvedených podmínek k úhradě služeb jiného Objednatele, nenese Poskytovatel za vzniklou situaci žádnou odpovědnost.
 5. Pokud Objednatel žádá vrácení platby, která nebyla použita na úhradu poskytovaných služeb, má Poskytovatel právo účtovat manipulační poplatek výši 5% z této platby.
 6. V případě úhrady s využitím on-line platební metody nebo zahraničního platebního styku na bankovní účet budou Objednateli vyúčtovány veškeré transakční poplatky spojené se zvolenou platební metodou.
VIII. Ukončení poskytování služeb
 1. Právo Objednatele na ukončení služeb:
  • Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od počátku poskytnutí služby Poskytovatelem.
  • Písemné sdělení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno Poskytovateli nejpozději čtrnáctý den od počátku poskytnutí služby elektronickou poštou na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Uplatní-li Objednatel právo na odstoupení od smlouvy, má Poskytovatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s ukončením poskytovaných služeb.
  • Zaplacenou cenu za služby, poníženou o skutečně vynaložené náklady, vrátí Poskytovatel Objednateli nejpozději do 30 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy na účet uvedený Objednatelem.
  • Výpověď ze strany Objednatele lze učinit kdykoliv z rozhraní klientské sekce. Nevyčerpané předplacené období však pozbývá platností až ke dni jeho předplacení.
 2. Právo Poskytovatele na ukončení služeb:
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek, nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. V případě změny DNS záznamu (jmenného záznamu domény), nebo technického kontaktu domény, není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaných služeb.
IX. Závěrečná ustanovení
 1. Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
 2. Poskytovatel může kdykoliv kteroukoliv část obchodních podmínek změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně obchodních podmínek dává Objednatel najevo jednoznačný souhlas s novým zněním a jeho plnou akceptací při provozu služeb.
 3. Smlouva se řídí českým právem a v rámci takto provedené volby práva se vztahy mezi smluvními stranami řídí obchodním zákoníkem.
 4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 5. Tyto obchodní podmínky mají povahu jiných obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.
 6. Tyto obchodní podmínky byly vyhotoveny a nabývají účinnosti dne 1511.2013.

Chytrý dum

Astronomy

WEB-hosting

webhosting
 • hostingový prostor až 5GB
 • FTP/SFTP, WEB, SSH
 • zálohy, admin-info SMS/mail
Více informací...

IP-tuneling

router
 • 3 zabezpečené tunely
 • autentizace CRT, dohled
Více informací...

Panel DOHLEDu

GNU

Podporujeme GNU Linux :

Weather

Light rain

23.04°C

Brtnice